single license สอบผ่านได้ไม่ยาก เน้นการวิเคราะห์ข้อสอบ และแนวคิดในการทำโจทย์เป็นหลัก

ติว single license เพิ่มโอกาสให้ผู้เข้าอบรมสอบผ่านและได้รับใบอนุญาตเพื่อนำไปส่งเสริมและเพิ่มโอกาสด้านหน้าที่การงาน ผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อมในการสอบ single license ให้ผ่าน ด้วยหลักสูตรเข้มข้น เข้าใจง่าย เนื้อหาครบถ้วน สอนวิธีคำนวณและใช้สูตรด้วยความเข้าใจ เจาะลึกข้อสอบ single license ใหม่ล่าสุด และยังพร้อมเฉลยแบบละเอียด เน้นความเข้าใจแบบตรงประเด็น

single license ใบอนุญาตของผู้ประกอบวิชาชีพ Investment Consultant

ถ้าตั้งเป้าหมายในเริ่มทำงานในสายการเงินด้วยการเป็น Investment Consultant หรือ Broker ก็จะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลย ถ้าสอบไม่ผ่าน หมายถึงจะประกอบวิชาชีพนี้ไม่ได้เนื่องจากกฎระเบียบของ กลต. แต่อีกนัยหนึ่ง ถ้าตั้งเป้าหมายที่จะเป็น Financial Analyst หรือ Fund Manager สามารถเลือกสอบ CISA ได้ หรือถ้าไม่ติดปัญหาเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษ สามารถเลือกสอบ Certificate สากลอย่าง CFA ไปเลยยิ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้สอบ เมื่อสอบผ่าน CISA หรือ CFA Level I ก็สามารถขึ้นทะเบียนเป็น Financial Analyst ได้แล้ว

single license เมื่อขึ้นทะเบียนกับ ก.ล.ต. จะมีอายุ 2 ปี เมื่อหมดอายุแล้วจะต้องต่ออายุใบอนุญาต หากไม่ต่ออายุภายใน 5 ปี จะต้องสอบและขึ้นทะเบียนใหม่